Güncel >> Yeni TTK `ya Hazırmısınız?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Hayatımıza Girecek Değişiklikler
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda işletmenizi ilgilendirebilecek bazı değişiklikler özetle şöyle;
 
Vergi Usul Kanunu’ndan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na geçişle birlikte uygulamada neler değişecek? Hangi değişiklikler muhasebenizi ve finansal 
yönetiminizi nasıl etkileyecek? Ana hatlarıyla yeni Türk Ticaret Kanunu ile gündeme gelmesi beklenen değişiklikler...
 
iş dünyasında uluslararası standartların işlerlik kazanmasını sağlayan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), bugün her yöneticinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 
Kurumsal yönetim, şeffaflık, dürüstlük ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamının oluşturulması için 50 yıl sonra 
gündeme gelen yeni yasa, çarpıcı değişiklikler içeriyor. TTK’nın yeni hükümleri ile tüm sermaye şirketlerinin UFRS raporlama (Türkiye için uyarlanmış şekliyle TFRS), 
bağımsız denetim ve şeffaf yönetim için özellikle kurumsal yönetim alanında önemli düzenlemeler yapması gerekecek.
Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesi için güçlü ve yeni bir kulvar açan yasa 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdiğinde mevcut TTK’nın uyuşmazlıklarda yetersiz kalması 
gibi birçok sorun ortadan kalkacak. Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum süreci içinde Türk işletmelerinin küresel arenadaki rakipleriyle aynı dili konuşmasını sağlayacak.
 
• Yeni TTK tasarısı ile gerek anonim gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olan Türk Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlanması zorunluluğu getiriliyor.
 
• Ticari Sicil kayıtları elektronik olarak takip edilirken bu bilgiler tam bir şeffaflık içinde erişime açık olacak.
 
• Anonim ortaklıklar icin tedrici kuruluş tamamen kaldırılmakta bunun yerine sermayenin bir kısmının kuruluştan sonra 2 ay içinde halka arz edilmesi modeli getirilmektedir.
 
• Anonim şirket modelinde tek kişilik ortaklık kurulması veya mevcut şirketin tek ortaklı şirkete dönüştürülmesi mümkün hale geliyor.
 
• Halka açık olmayan anonim ortaklıklar da tıpkı SPK’ya tabi şirketler gibi kayıtlı sermaye sistemine girebilecek.
 
• Yeni yasa ile limited ortaklıklarda asgari sermaye tutarı 25,000 TL olarak belirlendi.
 
• “Aynı sermaye” olabilecek hususlar düzenlenerek örneğin, fikri mülkiyet haklarının da (elektronik ortamlar, alan adları vb. gibi) ayni sermaye olarak konabileceği hükmü getirildi.
 
• Yönetim ve ortaklık kurulları tek bir kişiden oluşabilecek.
 
• Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görme zorunluluğu getirildi.
 
• Yönetim ve temsil yetkilerinin kullanımı ve devrine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
 
• Limited ortaklıklarda çoğunluk oranı, sermayenin yarısından fazlası yerine ortaklar genel kurulunda temsil edilen oyların yarısından fazlası şeklinde değiştirildi. Buna karşılık kanunun ve ana sözleşmenin öngördüğü önemli kararlar için üçte ikiolumlu oy şartı aranıyor.
 
• Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkün hale geliyor.
 
• Her ortaklığın bir web sitesi kurması ve bu yolla menfaat sahiplerini bilgilendirmesi zorunlu hale gelecek.
 
• Gerektiği gibi işlemeyen denetçilik (murakıplık) organı kaldırılmakta bunun yerine tüm ortaklıkların finansal denetiminin bağımsız dış denetçiler tarafından yapılması zorunlu kılındı. Bu denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş sayılacaktır.